Szkolenie a konsulting/doradztwo:

W konsultingu proponuje się rozwiązania dla firm, służące ich bezpośredniemu rozwiązaniu. Szkolenie może być pewnym rozwiązaniem, ale może być nim również umycie brudnych okien w celu zaoszczędzenia na elektryczności.

Szkolenie wzbogaca wiedzę, żeby można było samemu znaleźć rozwiązania. Np. nie dowiemy się, jakie systemy motywacyjne wdrożyć, ale można poznać różne systemy i potem według uznania wybrać najlepszy z nich.

Szkolenie a psychologiczny trening grupowy:

Celem treningów psychologicznych jest poszerzenie samoświadomości, poznanie siebie, własnych relacji interpersonalnych, pracę nad ich polepszeniem. Praca w takim wymaga otwartości, dzielenia się z innymi własnym sposobem przeżywania, swoimi doświadczeniami, czy problemami. Trening nie może być obowiązkowy, ani odgórnie zalecony – trzeba wcześniej wyrazić gotowość i chęć współpracy. Choć oczywiście mogą one stanowić formę rozwoju pracowników i w ten sposób rozwijać strukturę firmy. W szkoleniu cele ustanawiane są przez firmę/organizację zamawiającą, na trening zaś każdy przychodzi z indywidualnymi celami.

W kontrakt szkoleniowy zaangażowane są różne szczeble kadry kierującej. W przypadku treningu kontrakt (zasady, potrzeby) zawierany jest bezpośrednio z uczestnikami, tuż przed startem.

Szkolenie jest w pewnym stopniu ustrukturyzowane, z góry konkretniejsze, szybsze, nastawione na realizację określonych zagadnień. Trening natomiast jest wolniejszy, służy pogłębionej refleksji, sama struktura jest bardziej elastyczna. Trener w trakcie szkolenia jest bardziej dyrektywny, przekazujący wiedzę, jego zadaniem jest realizacja wcześniej założonych celów. W trakcie treningu pełni rolę facylitatora, pomaga nazwać problemy, ale nie rozwiązuje ich za uczestników, reaguje bieżąco na problemy grupy, ale pozwala sytuacjom „płynąć, dając więcej swobody, w granicach wcześniej uzgodnionego kontraktu, reagując w interwencjach, lecz z założenia trening ma formę pracy niedyrektywnej.

Wyszczególnione przez Mariusza Turka różnice dotyczą zwłaszcza szkoleń zamkniętych, nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku szkoleń otwartych, choć różnica między szkoleniem zamkniętym a otwartym jest mniejsza niż między szkoleniem otwartym, a treningiem psychologicznym.

Szkolenia zamknięte:

– Projektowane na potrzeby konkretnej firmy,

– Przeznaczone wyłącznie na potrzeby jej pracowników,

– Niedostępne dla spontanicznych uczestników z zewnątrz,

– O potrzebie szkolenia decyduje kierownictwo firmy zamawiającej,

– Służy podniesieniu efektywności w konkretnym obszarze,

– Koszty pokrywa firma,

– Odbywa się w studio szkoleniowym, murach firmy lub wynajętej przestrzeni.

Szkolenia otwarte:

– Udział w nich jest dobrowolny

– Decyzja o udziale należy najczęściej do samego zainteresowanego i to on pokrywa koszty szkolenia,

– Jeżeli firma nie zbierze wystarczającej grupy, do przeprowadzenia szkolenia zamkniętego, może wysłać pojedynczego pracownika do zewnętrznego studia szkoleniowego na szkolenie otwarte. W takiej sytuacji jego koszty, lub ich część, może pokrywać firma,

– Szkolenia otwarte obejmują zwykle krótkie kursy, rozwijające sprawności w dość wąskiej dziedzinie (np. zarządzanie czasem). Nie kształcą one bowiem w zakresie wiedzy ogólnej, lecz dostarczają informacji i poprawiają umiejętności w konkretnym obszarze związanym z pracą (np. sprzedaż przez telefon).

– Szkolenia otwarte dla grup odbywają się w murach firmy szkoleniowej lub wynajętym ośrodku.

Tekst przygotowany w oparciu o książkę autorstwa Marioli Łaguny „Szkolenia – jak je prowadzić by…”