Szkolenie Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji.

Opis szkolenia

Szkolenie podejmowanie decyzji wprowadza uczestników
w sytuacje podejmowania decyzji i uczy ich na podstawie doświadczenia rozumienia na czym polega uzyskiwanie informacji,
a następnie ich przetwarzanie tak by uzyskać decyzję. Uczestnicy szkolenia podejmowanie decyzji pracują nad takimi zagadnieniami jak: bezwiedne podejmowanie decyzji, intuicyjne podejmowanie decyzji, racjonalne podejmowanie decyzji, kroki racjonalnego podejmowania decyzji, technika SMART (simple, multi-atribute rating technique), wartość oczekiwana, technika drzewa decyzyjnego, podejmowanie decyzji jako proces twórczego rozwiązywania problemów dla podejmowania decyzji, typy decyzji, błędy
w podejmowaniu decyzji. Uczestnicy poznają swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia podejmowanie decyzji

 • Uczestnik zna koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna kroki racjonalnego podejmowania decyzji
  i umie je wykonać
 • Uczestnik zna technikę SMART (simple, multi-atribute rating technique) i umie się nią posługiwać
 • Uczestnik zna koncepcję wartości oczekiwanej i umie
  się nią posłużyć
 • Uczestnik zna technikę drzewa decyzyjnego i umie
  się nią posługiwać
 • Uczestnik zna koncepcję podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania problemów i umie posłużyć
  się procesem twórczego rozwiązywania problemów
  dla podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna typy decyzji
 • Uczestnik zna błędy w podejmowaniu decyzji
 • Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny

Szkolenie podejmowanie decyzji – program szkolenia

Część I: Trzy podejścia do podejmowania decyzji
Koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji
Koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji
Koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji
Różne typy decyzji
Błędy w podejmowaniu decyzji

Część II: Racjonalne podejmowanie decyzji
1. Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu, czyli postawienie pytania, odpowiedź, na które usunie rozbieżność miedzy stanem obecnym
a stanem bardziej odpowiednim.
2. Ustalenie kryteriów do podjęcia decyzji, ustalenie jaka wartość, cel, interes się liczy, co jest priorytetem. Co w tym kroku nie zostało uwzględnione, nie powinno wpływać na wynik procesu podejmowania decyzji.
3. Ustalenie hierarchii priorytetów, które są ważniejsze i o ile bardziej ważne.
4. Ustalenie możliwych odpowiedzi na pytanie, ustalenie możliwych rozwiązań – chodzi o możliwe uwzględnienie wszystkich rozwiązań.
5. Ocena każdego z rozwiązań przy użyciu spełniania kryteriów
i ważności kryteriów. W wyniku otrzymujemy zestawienie rozwiązań, umożliwiające ich wzajemne porównanie pod względem spełniania kryteriów i ich ważności.
6. Wybór rozwiązania, które osiągnęło najwyższy wynik.

Część III: Technika SMART (simple, multi-atribute rating technique)

Etap 1. Ustalenie decydenta – kto będzie decydował
Etap 2. Ustalenie celów – cel jest to wskazanie preferowanego kierunku działania. Dla danego celu może być wiele kierunków działania. Np. cel „wynajem mieszkania”. Kierunki działania: mieszkanie przy ul. Kopernika, Mickiewicza, Wapiennej, Wojska Polskiego.
Etap 3. Ustalenie atrybutów istotnych dla danego problemu decyzyjnego – atrybut jest to cecha pomiarowa, jak dana opcja wygląda pod względem określonego celu.
Etap 4. Przypisanie wartości każdemu atrybutowi.
Etap 5. Ustalenie wagi każdego atrybutu – ważność atrybutu
dla decydenta.
Etap 6. Dla każdej alternatywy (dotyczącej celów, kierunków działania) obliczamy średnią ważoną wartości przypisanej danej alternatywie.
Etap 7. Podjęcie wstępnej decyzji
Etap 8. Wykonanie analizy wrażliwości – sprawdzenie na ile decyzja jest odporna na zmiany przy podanych wartościach.

Technika drzewa decyzyjnego
Zastosowanie techniki do indywidualnych problemów decyzyjnych uczestników

Część IV: Koncepcja podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania 
– Określanie przestrzeni problemowej
– Odkrywanie celów
– Analiza SWOT
– Problem centralny rozłożony na czynniki pierwsze
– Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, redefinicje problemów
– Generowanie pomysłów
– Wybieranie rozwiązań
– Ocena rozwiązań

Część V: Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny
– Badanie testem osobowości NEO-FFI
– Analiza wyników testu
Coaching wykorzystanie swoich silnych stron dla podejmowania właściwych decyzji

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia podejmowania decyzji.

Metoda treningu podejmowania decyzji bazuje na cyklu uczenia dorosłych, którzy uczą się przez zaangażowanie osobiste:

doświadczenie -> opis z refleksją -> analiza -> aktywne eksperymentowanie

Dlatego nabywanie umiejętności odbywa się wyłącznie w oparciu
o ćwiczenia, gry i symulacje, które budują doświadczenie.
To doświadczenie staje się przedmiotem opisu, ujawnienia struktury, analizy elementów struktury. Nabyte dzięki temu, zrozumiane
przez doświadczenie, pojęcia budują wiedzę. Następujące praktykowanie formuje umiejętność i zachowanie.

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

1-12 osób osób

termin szkolenia

5-6 czerwiec
2-3 lipiec
31 lipiec-1 sierpień
31 lipiec-1 sierpień
28-29 październik
30-31 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Coaching
Asertywność
Zarządzanie projektem

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Podejmowanie decyzji napisz.