Szkolenie BASH | Linux programowanie w powłoce BASH

Opis szkolenia

Szkolenie BASH programowanie przeznaczone jest dla administratorów systemów Linux, administratorów sieci chcących zapoznać się z metodami programowania w powłoce BASH. Uczestnicy szkolenia BASH  programowanie – Linux powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie. Kurs BASH ma charakter warsztatowy, a prowadzący
go trenerzy są aktywnymi zawodowo specjalistami w danej dziedzinie.

Szkolenie BASH – Linux, programowanie w powłoce BASH – program szkolenia

 1. Najprostszy skrypt w powłoce BASH
 2. Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)
 3. Wywoływanie skryptu BASH
 4. Komendy zewnętrzne i wbudowane
 5. Niektóre znaki specjalne
  Komentarz (#)
  Koniec linii (;)
  Pusta instrukcja (:)
  Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>)
  Przekierowanie wyjścia
  Przekierowanie wejścia
  Potok (|)
  Uruchomienie procesu w tle (&)
 6. Zmienne i parametry
  Niszczenie zmiennych (unset)
  Zmienna o wartości null
  Zapisywanie wyniku programu do zmiennej (backquotes ` `)
  Parametry wywołania skryptu ($0,  $#, $1, $2, $3….)
  Instrukcja shift
  Cytowanie
  Znak ucieczki (\)
 7. Wyrażenia regularne (Regular Expressions)
 8. Instrukcje warunkowe w BASH
  Instrukcja if/then
  Instrukcja if/then/else
  Zagnieżdżenie instrukcji if
  Instrukcja if/elif
  Instrukcja case
  Operatory
  Operatory and, or (&&, ||)
  Komenda test
 9. Kończenie skryptu
  Instrukcja exit
  Wykorzystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)
 10. Testy i operatory 
  Operatory testu pliku
  Testy rodzaju pliku
  Testy atrybutów pliku
 11. Operatory porównania
  Porównywanie arytmetyczne z wykorzystaniem komendy if
  Operatory porównania liczb całkowitych
  Porównywanie ciągów
  Porównywanie złożone (and, or)
  Zagnieżdżenie operatorów porównania
  Operator przypisania
  Operatory arytmetyczne
  Operatory działań na bitach (bitwise operators)
  Operatory logiczne
  Stałe numeryczne
 12. Pętle
  Pętla for/in
  Komenda seq
  Pętla while
  Pętla until
  Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)
 13. Przetwarzanie tekstu w BASH
  Komendy head, tail
  Sort, Uniq, Expand, Unexpand
  Cut, Paste, Join, Wc,Tr
 14. Przeszukiwanie tekstu (grep)
 15. Stream Editor (sed)
 16. Programy interaktywne
  Komenda read
  Instrukcja selekt
 17. Funkcje
 18. Komenda Steep w BASH
 19. Jeżeli skrypt nie działa? (debugging)

Metodologia pracy podczas szkolenia BASH – programowanie w powłoce BASH, Linux

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

19-20 czerwiec
17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Podstawy linuxa
ASP.NET
PL/SQL - Oracle
dotNET / .NET

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Programowanie BASH napisz.