Szkolenie Mentoring, czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu

Opis szkolenia

Szkolenie mentoring składa się z czterech bloków: rola mentoringu
i formułowanie celów, precyzyjne przekazywanie informacji, motywowanie, komunikacja ułatwiająca codzienny kontakt między mentorem a mentee.

Uczestnicy szkolenia mentoring poznają wiedzę związaną
z budowaniem i wzmacnianiem pozytywnych postaw, motywacją
a także kształtowaniem swojego autorytetu. Na tej bazie uczą się asertywnego języka dzięki któremu łatwiej im realizować codzienne zadania we współpracy z mentee.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia mentoring

 • precyzyjne i zrozumiałe przekazywanie wiedzy
 • ciekawe i perswazyjne mówienie
 • poprawne i skuteczne formułowanie celów dla mentee
 • motywowanie mentee za pomocą narzędzi wywołujących motywację wewnętrzną
 • kształtowanie u mentee postawy odpowiedzialności
 • egzekwowanie umów, wyrażanie krytyki, udzielanie feedbacku, odmawianie, wyrażanie próśb i oczekiwań wobec mentee

Szkolenie mentoring – program szkolenia

1. Specyfika mentoringu: zbiór podstawowych zagadnień

 • czym jest mentoring
 • kim jest mentor i jaką pełni rolę w zespole
 • zadania mentora
 • za jest odpowiedzialny mentor a za co nie
 • różnice między mentorem a kierownikiem, kolegą, coachem, terapeutą, team liderem
 • świadomość własnego wpływu na mentee
 • budowanie własnego autorytetu
 • formułowanie celów (SMARTER)
 • przekształcanie celu lub misji na konkretne zadania dla mentee
 • język celów i zadań
 • zarządzanie czasem własnym: co jest ważniejsze: zadania merytoryczne czy mentoring
 • ustalanie priorytetów
 • graficzne metody planowania dla siebie i mentee

2. Przekazywanie wiedzy

 • precyzyjna komunikacja
 • zasady ciekawego, zrozumiałego i perswazyjnego mówienia
 • reguła pierwszeństwa i świeżości
 • układ treści
 • używanie przykładów
 • przekazywanie wiedzy a typy preferencji sensorycznych odbiorców: słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy

3. Motywacja i motywowanie w mentoringu

 • czym jest motywacja i jej brak
 • rola zaangażowania w mentoringu
 • ludzie mają warstwy, czyli o motywacji w kontekście piramidy Roberta Dilts’a
 • do czego mentor może motywować
 • motywacja a potrzeby mentee
 • motywatory pozapłacowe
 • specyfika pokolenia Y (jeśli grupa jest tym zainteresowana)
  w kontekście motywowania

4. Komunikacja i wywieranie wpływu w mentoringu

 • korzyści zamiast cech
 • przekonywanie do swojego zdania
 • wyrażanie opinii
 • feedback
 • wyrażanie złości
 • wyrażanie krytyki
 • pochwały
 • odmawianie – by dbać o swoje priorytety
 • niewywiązywanie się z umów
 • wydawanie poleceń

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Mentoring

 • mini wykłady w Powerpoint
 • dyskusja,
 • praca w parach,
 • praca w grupach
 • zadania indywidualne
 • odgrywanie ról
 • nagrania video i analiza uzyskanego materiału
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

1-2 lipiec
31 lipiec-1 sierpień
2-3 wrzesień
28-29 październik
30-31 październik
25-26 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Coaching
Coaching w zarządzaniu
Leadership - liderowanie, przywództwo
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie pracownikami

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Mentoring napisz.