Szkolenie Team Building - budowanie zespołu

Opis szkolenia

Szkolenie Team Building ma na celu lepsze poznanie się osób
w zespole, ich integrację służącą bardziej efektywnemu realizowaniu codziennych zadań, a także uświadomienie uczestnikom jakie postawy i zachowania sprzyjają lepszej pracy w grupie.

Wyzwalanie tzw. ducha zespołu pozwala określić specyfikę danej grupy, jej siłę oraz potencjał. Zespół to instytucja działająca w sposób synergiczny, co oznacza, że jako całość jest w stanie stworzyć więcej wartości niż poszczególne jednostki razem wzięte.

Szkolenie budowanie zespołu ma na celu uświadomienie Uczestnikom tej reguły i pokazanie poprzez doświadczenie
w jaki sposób ona działa.
Szkolenie budowanie zespołu jest dedykowane zespołom,
które już pracują ze sobą albo dopiero się tworzą, a istotą ich pracy jest wspólny cel.

Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować źle. Aż 80% sukcesu i efektywności firm zależy od sprawnie działających i dobrze dobranych zespołów zadaniowych.

Na różnych etapach wdrażania projektów potrzebni są inni ludzie, zarówno ze względu na cechy osobowości, jak i na takie elementy procesu twórczego rozwiązywania problemów jak: giętkość, oryginalność, płynność. Szkolenie Team building, które Państwu proponujemy, ma na celu pokazać Uczestnikom, w jaki sposób każdy z nich stanowi integralną część swojej grupy. Naszą intencją jest także to, aby ludzie uczyli się doceniać swoje odmienne cechy charakteru i korzystać ze swoich zróżnicowanych zdolności
i umiejętności.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia Team Building – budowanie zespołu

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Pracownik:

– wie, jakie postawy/zachowania wpływają pozytywnie na wynik pracy zespołu, a co w zachowaniach i postawach utrudnia współpracę

– lepiej zna osoby z zespołu dzięki grom integracyjnym

– rozumie, że integralną wartością dobrze pracującego zespołu jest dobra atmosfera/zabawa

– zna specyfikę typów osobowości własnego oraz współpracowników

– wie, co wynika z powyższego jeśli chodzi o współpracę

– wie, co pomaga a co przeszkadza kolegom w codziennej komunikacji (ma także szansę powiedzieć innym o swoich preferencjach)

– wie jakie role i pozycje w zespole przyjmują i mogą przyjmować poszczególne osoby oraz rozumie co z tego wynika

– zna czynniki sprzyjające efektywnej pracy zespołu oraz potrafi stwarzać takie warunki, które je wyzwalają

– wie jakie zadania ma do spełnienia lider zespołu, co leży w zakresie jego odpowiedzialności a co nie

– bardziej czuje ducha swojego zespołu i potrafi z tej wiedzy korzystać

– rozumie w jaki sposób może korzystać ze współpracy międzyzespołowej aby jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania.

Program szkolenia Team Building – szkolenie budowanie zespołu

Moduł I: Wstęp do team buildingu: wspólny cel, zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikacja

Przedstawienie, rozmowa o oczekiwaniach Uczestników

Wykorzystanie metafor do przedstawienia się celem dobrego wejścia w temat  team buildingu

Kontrakt z omówieniem dlaczego jest ważny w pracy zespołowej

Wstęp do zagadnienia pracy w zespole:

 • Ćwiczenie: „Płachta” mające na celu przełamanie barier
  i zachęcenie do współpracy. Pierwsze wskazówki: co pomaga,
  a co przeszkadza w pracy zespołowej
 • Ćwiczenie: „Wspólne dzieło”, którego istotą jest uruchomienie wyobraźni, burzy mózgów i dobrej atmosfery w grupie

Różnica w motywacji jeśli chodzi o zadania konwergencyjne
(o jednym rozwiązaniu) i dywergencyjne (o wielu rozwiązaniach).

Ćwiczenie: „Kwadraty” – ma na celu zainicjowanie współpracy między- oraz ponad-zespołową a także twórczy sposób rozwiązywania problemów i komunikację niewerbalną. Istotą jest wzbudzenie wspólnego dla grupy mechanizmu rozwiązywania problemu, a także pokazanie, że dany zespół stanowi część większego zespołu a ten jeszcze większego. Uświadomienie uczestnikom konieczności współpracy między-zespołowej
i zachęcenie do korzystania z tej formy komunikacji.

Moduł II: Kim jesteśmy? Podobieństwa i różnice między członkami zespołu

Jacy jesteśmy? – krótki test osobowości, omówienie różnic
i podobieństw. Analiza typów osobowości w grupie i wnioski,
które z tego wynikają.

Instrukcja obsługi siebie – co pomaga, a co przeszkadza każdej osobie we współpracy z innymi osobami z zespołu. Jest to element coachingu zespołu, który ma na celu ujawnienie wzajemnych oczekiwań oraz wyklarowanie potrzeb, rozwianie niedomówień.

Moduł III: Produktywność / efektywność zespołu: czynniki sukcesu

Fabryka życzeń (ok. 2-3 godziny). Gra na współpracę, skuteczną komunikację, planowanie, twórcze myślenie, zdolności liderskie, reakcję na zmianę, efektywność zespołu, współpraca vs. rywalizacja oraz role i postawy w zespole.
Ćwiczenie polega na tym, że grupa dzieli się na dwa zespoły,
których zadaniem jest stworzenie organizacji produkującej kartki
z życzeniami. W oparciu o podawane na bieżąco informacje (specyfikację produktu od Klienta) zespół ma wytworzyć jak najwięcej kart w sposób maksymalnie efektywny.
– Analiza tego, co się zadziało, wnioski dla zespołów oraz dla poszczególnych Uczestników.

Moduł IV: Konflikt, cel zespołu a cele jednostek

Tratwa – ćwiczenie na spójność zespołu, radzenie sobie z różnymi rodzajami konfliktów.

Wzmacniające i ograniczające sposoby reakcji na konflikty w zespole – rozmowa z uczestnikami, prezentacja.

Duch zespołu kontra jednostki – ćwiczenie polegające na tym,
że Uczestnicy mają pogodzić realizację zadania grupowego (związanego z budowaniem tożsamości zespołu i procesem twórczym) z zadaniami jednostek.

Ćwiczenie Synergia – zabawa kwestionariuszowa (połączona
z burzą mózgów) ukazująca liczbowo o ile wynik zespołu może być wyższy w rozwiązywaniu zadania od wyniku poszczególnych jednostek.

Moduł V: Role grupowe i stereotypy

Ćwiczenie Okrągły stół – na tzw. proksemikę grupy, czyli to,
jak w zależności od zajmowanego miejsca poszczególne osoby w zespole/grupie zabierają głos. Ćwiczenie związane z komunikacją (najbardziej tą nieuświadomioną) – dobre do wykorzystania podczas odbywania spotkań/ zebrań.

Ćwiczenie Role grupowe: kogo grasz? – struktura ukazująca role grupowe jakie przyjmują poszczególne osoby. Analiza pod kątem tego, jak zapanować nad wchodzeniem w stałe role, jak je identyfikować i korzystać z wiedzy na ten temat.

Ćwiczenie Amnezja – w zabawny sposób pokazuje jak silna bywa tendencja do etykietowania ludzi z zespołu, jak działa mechanizm samospełniającej się przepowiedni w grupie.

Moduł VI: Zaufanie, docenianie

Ćwiczenie Ślepiec budujące zaufanie pomiędzy poszczególnymi osobami, zachęcające do analizy poczucia odpowiedzialności
za drugą osobę w ramach zespołu.

Ćwiczenie: Nasz obraz polegające na namalowaniu przez zespół (wspólnie) obrazu go przedstawiającego. Jest to struktura uruchamiająca twórczy potencjał, nieświadomość i intuicję
we współpracy. Ma też walor podsumowujący.

Ćwiczenie: Ciasteczko polegające na przekazaniu sobie nawzajem przez uczestników pozytywnej informacji zwrotnej.

Podsumowanie całości

Pożegnanie

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Team Building – budowanie zespołu

 • gry zespołowe
 • dyskusja
 • ćwiczenia w grupach, parach i na forum
 • praca z kamerą – w odniesieniu do dynamiki całej grupy
  (w tym kursie nie przewidujemy nagrywania poszczególnych osób ani dokładnej analizy indywidualnych zachowań)
 • przerywniki/energizery
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

6-12 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

do uzgodnienia

do uzgodnienia

cena szkolenia

szkolenie tylko w formie zamkniętej zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

do uzgodnienia

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

do uzgodnienia

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie pracownikami
Praca w zespole
Zarządzanie konfliktem
Asertywność
Komunikacja interpersonalna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Team Building napisz.